Kitoblar

Home / Kitoblar
Груздев В.С. Изменение состава и структуры компонентов ландшафтов лесной зоны в условиях техногенеза

Груздев В.С. Изменение состава и структуры компонентов ландшафтов лесной зоны в условиях техногенеза

Монография посвящена анализу изменения структуры природных и сельскохозяйственных ландшафтов в условиях антропогенного, в том числе техногенного, воздействия на ландшафты. В монографии обобщены собственные исследования, проведенные в лесной зоне в подзонах
средней и южной тайги и широколиственно-хвойных лесов.

Сироткин О.С. Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию строения химических соединений

Сироткин О.С. Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию строения химических соединений

Проведен анализ основных этапов развития химии и современного ее состояния в плане формирования индивидуальности объекта и предмета исследования в рамках эволюции взглядов на строение материи и разновидностей вещества от атомистики Демокрита — Дальтона и «атомно-молекулярного учения» до парадигмы многоуровневой их организации.

Принятие решений при управлении организационными системами. Вертешев С. М.

Принятие решений при управлении организационными системами. Вертешев С. М.

Monografiyada qaror qabul qilish va boshqaruv sohasida qarorlarni tayyorlash va qabul qilishda qo'llaniladigan ba'zi matematik vositalar tashkiliy tizimlar, shuningdek, innovatsion va ilmiy faoliyat sohasida nazariyaning metodologik jihatlari ko‘rib chiqilgan. Xavf- xatarni baholashga tizimli yondashishning uslubiy qoidalari ko'rsatilgan.

Шавров В. Г. Монография

Шавров В. Г. Монография

Monografiya muhitdagi dinamik hodisalarni magnitlanish vektorining muvozanat holati yo'nalishi o'zgarganda sodir bo'ladigan magnitlanish tartibini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Ko'p qatlamli kompozitda elektromagnit to'lqinlarning tarqalishi atrof-muhit, uning individual elementlari orientatsiya sharoitida o'tishi kabilar ko'rib chiqildi.